Събитие

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

THE GIFTS OF WINTER

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „The gifts of winter“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Alcohol & Tabakoff – http://www.alcoholtabakoff.com/.
1.2. Организатор на Играта е „АИА ТРЕЙД“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175326438, ДДС № BG175326438, със седалище и адрес на управление: София, ул. Ген. Стефан Тошев 1, „Alcohol & Tabakoff“ или „Организатора“).
1.3. Периодът на провеждане на играта е от 20.11.2019 г. до 25.12.2019 г.
(„Период на провеждане”).
1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на
Република България, във всички търговски обекти на Alcohol & Tabakoff.
1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите
Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с
нейните правила и съгласен с условията.
1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите
Условия. Наградите под форма на скречкарти, служещи като разплащателно средство, са с валидност и могат да бъдат използвани до 31.01.2020 г.
ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Alcohol & Tabakoff , членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА
3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на топла напитка, в който и да е обект на Организатора на територията на Република България.
3.2. За всяка закупена топла напитка участникът има право да получи по една скреч-карта.
3.3. На касата, след заплащане на покупката, Участникът получава скречкарта, с която, след изтриване на скречполето, има възможност да спечели една от над 100 моментни награди, описани в Раздел IV „Награди“.
3.4. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, по раздел III от настоящите Условия, има право да получи съответния брой скречкарти.
4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както
следва:
А) моментна награда – общият брой на моментните награди е:
– 37 комплекта за вино от 3 части;
– 37 термочаши;
– 37 Преносима Bluetooth колонка RUDD;

4.3. За получаване на своята награда печелившият Участник задължително следва да представи на служител на Alcohol & Tabakoff документ за самоличност за удостоверяване на възрастта на печелившия, както и да предостави печелившата скречкарта. Получаването на наградата се осъществява в обекта, в който е била изтеглена печелившата скречкарта. При получаване на награда се подписва приемо-предавателен протокол.
4.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.
V. ОТГОВОРНОСТ
5.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта .
5.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.
5.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други
обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
5.4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.
5.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
VI. ДРУГИ
6.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: client@tabacoshops.net На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
6.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
6.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
6.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
6.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

С гордост представямe нашия нов магазин!
Alcohol & Tabakoff

бул.Академик Иван Гешов 50


Как да стигна