ИНФОРМАЦИЯ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА В ОБЕКТИТЕ ОТ ВЕРИГАТА „АЛКОХОЛ И ТАБАКОФФ“
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Настоящата информация е предназначена за кандидатите за работа в обектите от веригата „Алкохол и Табакофф“ и е изготвена, за да предостави по ясен и разбираем начин правата на кандидатите за работа относно защитата на личните им данни.
Личните данни на кандидатите за работа, които се обработват се предоставят от кандидатите за работа чрез автобиография (CV), и/или чрез попълване на формата за кандидатстване като: имена, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, образование, трудов стаж, препоръки от предходен работодател, информация за правоуправление на МПС (когато е приложимо).
Личните данни ще бъдат обработвани за целите на подбор на служители на веригата „Алкохол и Табакофф“. Обработването е законосъобразно, тъй като кандидатстването за работа и свързаното с него предоставяне на лични данни е необходима стъпка към сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата за работа бъде одобрена.
Личните данни ще бъдат обработвани и за целите на сключване на трудов договор, тъй като за да се подготви трудов договор, в него следва да се попълнят данни за страните, което е изискване на Кодекса на труда.
В случай, че кандидатурата за работа не е одобрена, или ако кандидатът за работа не сключи трудов договор, личните данни ще бъдат изтривани в срок до 3 месеца от приключване на процеса по подбор.
Информираме Ви, че имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.
При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт.
Координати за връзка с администратора: А и А Трейд ООД, адрес: гр. София, ул. Стефан Тошев 1, и-мейл: admin@tabacoshops.net
Информираме Ви, че в случай, че прецените, че личните Ви данни се обработват по нерегламентиран начин, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg. Имате право и да подадете жалба и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз. Съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни).